پرینتر حرارتی اسکار مدل Oscar POS 88F

پرینتر حرارتی اسکار مدل Oscar POS 88C

88c
توضیحات بیشتر