پرینتر حرارتی اسکار مدل Oscar POS 88C

پرینتر حرارتی اسکار مدل Oscar POS 88F

88f
توضیحات بیشتر